Statut klubu

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów , rodzi¬ców, nauczycieli i sympatyków Klubu .

§
2

1. Terenem działania Klubu jest miasto Wrocław oraz województwo dolnośląskie
2. Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz posiada osobowość prawną .

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym Statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sporto¬wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto¬wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto¬we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju
i uzdolnień z ukierunkowaniem na dyscypliny : łucznictwo i podnoszenie ciężarów.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
7. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
9. Organizowanie uczniom wypoczynku zimowego, letniego,
10. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

1.Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi, władza¬mi samorządowymi i sportowymi.
2. W celu realizacji zadań statutowych, Klub może zatrudniać pracowników.
3. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową Klubu
i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1. Społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2. Pomocy rodziców uczniów i sympatyków,
3. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz innych obiektów rekreacyjnych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, za¬płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu, wybierać i być wybieranym.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu.
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi¬zowanych przez Klub.
5. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre¬ślanych przez Zarząd Klubu.
6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
Członkom poniżej 16 lat nie przysługują uprawnienia z pkt.1

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw¬ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem
doradczym,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

§ 14

Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra¬nie Klubu.

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
  a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
  b) śmierci członka,
  c) rozwiązanie się Klubu,
  d) skreślenie z listy członków.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
  c) działania na szkodę Klubu,
  d) zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.
 3. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.


Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo¬ścią głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły¬wane jest przez Zarząd raz na 4 lata
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za¬rząd raz na rok .
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź¬niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Klubu powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu rozszerzony .

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan¬sowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji
Rewizyjnej ,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow¬skich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
g) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Klubu,
h) decydowanie o rozwiązaniu się Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi¬nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw¬nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado¬mieniu.
3. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 28 i § 29 ust.1 uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do¬radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie Klubu. Zarząd liczy 5 osób, które spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec¬ność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

§ 20

Do kompetencji Zarządu Klubu należy :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie¬niu,
3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu¬dżetowych,
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. Przyjmowanie i skreślanie członków,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo¬wiązującymi przepisami,
9. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnych Zebraniach Klubu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre¬tarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo¬ny przez Walne Zebranie Klubu.
5. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1 .Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
6. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem.
7. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu

§ 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re¬wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no¬wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko¬optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru dla każdej z Władz.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 24

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 25

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzo¬nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na¬stępujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu¬guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i środki finansowe Klubu

§ 26

1. Na majątek Klubu składają się środki finansowe, nieruchomości rzeczy ruchome.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji budżetowych na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej,
c) darowizn, zapisów, spadków osób prawnych i fizycznych,
d) własnej działalności gospodarczej,
e) dochody z majątku Klubu,
g) innych źródeł.

§ 27

1.Do nabywania praw , zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza,
2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli w innych niż wymienione w ust. 1 uprawniony jest każdy Członek Zarządu Klubu działający jednoosobowo.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

Uchwałą podjętą na zebraniu założycielskim Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT” w dniu 3.11.2004 uchwalono statut stowarzyszenia.

Uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Delegatów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” przyjęto zmiany w Statucie. Uchwała nr 7/2007 z dnia 18.04.2007.

Uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Uczniowskiego Klubu Sportowego Talent przyjęto zmiany w Statucie. Uchwała nr 1/2012 z dnia 28.11.2012