Regulamin klubu

REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” we Wrocławiu
Uchwała WZD Klubu nr 11 z dnia 14.03.2019

§ 1.
1. Uczniowski Klub Sportowy „Talent” działa jako stowarzyszenie w oparciu o ustawę o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach oraz własnym Statutem.

§ 2.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu . Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.

§ 3.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych
w sekcjach : ŁUCZNICZEJ i PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

§ 4.
Warunki przynależności do Klubu :
– złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne
uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych , aktywnej pomocy w pracach Klubu
– zezwolenie rodziców lub opiekunów
– badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu ( łucznictwo, podnoszenie ciężarów)
– bieżące opłacanie składek członkowskich
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem poszczególnych sekcji
– posłuszeństwo instruktorom i opiekunom
– kultura osobista i zdyscyplinowanie
– przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 5.
Klub prowadzi działalność w dwóch grupach :
– grupa sportowa
– grupa rekreacyjna
Na obowiązkowe opłaty składają się :
Składki członkowskie- grupa sportowa, rekreacyjna:

1. ŁUCZNICTWO –
– wpisowe 100 zł płatnie jednorazowo

– składka członkowska 100 zł miesięcznie, 30 zł miesięcznie – zawodnicy biorący udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży zdobyli powyżej 6 pkt.

– rekreacja 50 zł/ 1 godzina ze sprzętem klubowym
Karnet 200 zł – 10 godzin ze sprzętem własnym

– uczniowie ZS nr 3 25 zł miesięcznie

2. PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
– wpisowe 50 zł płatne jednorazowo
– składka członkowska 35 zł miesięcznie
– rekreacja 30 zł / 1 godzina lub 200 zł /10 godzin
– uczniowie SZ nr 3 15 zł miesięcznie

§ 6
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest o dbanie o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia środki w postaci : bazy szkoleniowej, opieki trenerskiej
i podstawowego sprzęt sportowego.
Klub zapewnia również ubezpieczenie swoich członków w podstawowym zakresie.

§ 7
Każdy uczestnik powinien posiadać własny podstawowy sprzęt i ubiór sportowy obowiązujący w danej dyscyplinie sportu. Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie szkolenia, doboru sprzętu, napraw i bieżącej konserwacji.

§8.
Wyjazdy na zawody, obozy sportowe, opłaty licencji PZŁucz , PZPC odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują : dopłaty do przejazdów, wpisowego, noclegów ,i wyżywienia, koszty pobytu opieki trenerskiej , ( w przypadku obozów) wyjątek patrz & 10

§ 9.
Zgodnie z Rozdziałem 2 Statutu w celu zaspokojenia potrzeb statutowych ,Klub prowadzi następującą działalność pożytku publicznego :

a) działalność nieodpłatna :
1. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów.
2. Udział w zawodach , zgrupowaniach i zajęciach sportowych z ukierunkowaniem na łucznictwo
i podnoszenie ciężarów .
3. Organizowanie uczniom różnych form współzawodnictwa sportowego.
4. Udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
5. Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień

b) działalność odpłatna:
1. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, szkoleń w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów,
2. Organizowanie zawodów sportowych, zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą
3. Udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów
4. Organizowania pokazów, festynów , targów w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów.
5. Udostępniania sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz innych rzeczy ruchomych i nieruchomych stanowiących majątek klubu

§ 10.
W miarę pozyskanych środków samorządowych lub innych dla uzdolnionych zawodników przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, konsultacji i zakupu sprzętu.

§ 11.
Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z regulaminami Polskich Związków Sportowych za pośrednictwem Dolnośląskich Związków Sportowych.

§ 12..
Warunkiem przyjęcia do UKS „Talent” jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

§ 13.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.