Regulamin klubu

REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent”  we Wrocławiu
Uchwała Zarządu Klubu nr 11 z dnia 30.09.2015

    § 1.
1. Uczniowski Klub Sportowy „Talent” działa jako stowarzyszenie w oparciu o ustawę o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach  oraz  własnym Statutem.

    § 2.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie  Klubu . Klub reprezentowany jest  przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.

    § 3.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych w sekcjach : ŁUCZNICZEJ i  PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

    § 4.
Warunki przynależności do Klubu :
– złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych , aktywnej pomocy w pracach Klubu
– zezwolenie rodziców lub opiekunów
– badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu ( łucznictwo, podnoszenie ciężarów)
– bieżące opłacanie składek członkowskich
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem poszczególnych sekcji
– posłuszeństwo instruktorom i opiekunom
– kultura osobista i zdyscyplinowanie
– przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 5.

Klub prowadzi działalność w dwóch grupach :
– grupa sportowa
– grupa rekreacyjna

Na obowiązkowe opłaty składają się :

Składki członkowskie- grupa sportowa, rekreacyjna:

1.    ŁUCZNICTWO –
– wpisowe                        100 zł  płatnie jednorazowo
– składka członkowska            50 zł miesięcznie
30 zł miesięcznie  – zawodnicy biorący udział  w  systemie   współzawodnictwa dzieci i młodzieży zdobyli  powyżej 6 pkt.

–  rekreacja                    50 zł/  1 godzina ze sprzętem klubowym
Karnet   200  zł – 10 godzin  ze sprzętem własnym .
– uczniowie ZS nr 3                15 zł miesięcznie

2.    PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
–  wpisowe                        50 zł  płatne jednorazowo
– składka członkowska            15 zł miesięcznie
–  rekreacja                    30zł / 1 godzina lub 200 zł /10 godzin
–   uczniowie SZ nr 3            10 zł  miesięcznie

    § 6
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest o dbanie o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia środki  w postaci :  bazy szkoleniowej, opieki trenerskiej i podstawowego sprzęt sportowego.
Klub zapewnia również  ubezpieczenie swoich członków w podstawowym zakresie.

    § 7
Każdy uczestnik powinien posiadać  własny podstawowy  sprzęt i ubiór sportowy obowiązujący w danej dyscyplinie sportu. Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie szkolenia, doboru sprzętu,  napraw i bieżącej konserwacji.

    §8.
Wyjazdy na zawody, obozy sportowe, opłaty licencji  PZŁucz , PZPC odbywają się na koszt uczestników.  Koszty te obejmują : dopłaty do przejazdów, wpisowego, noclegów ,i wyżywienia, koszty pobytu opieki trenerskiej , ( w przypadku obozów)  wyjątek patrz & 10

    § 9.
Zgodnie z  Rozdziałem 2 Statutu w celu zaspokojenia potrzeb  statutowych ,Klub prowadzi  następującą działalność  pożytku publicznego :

a) działalność nieodpłatna :
1.    Szkolenie młodzieży uzdolnionej  sportowo  w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów.
2.    Udział w  zawodach , zgrupowaniach i zajęciach  sportowych z ukierunkowaniem na łucznictwo i podnoszenie ciężarów .
3.    Organizowanie uczniom  różnych form współzawodnictwa sportowego.
4.    Udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
5.    Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień

b) działalność odpłatna:
1. Organizowanie  zajęć  rekreacyjnych, szkoleń w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów,
2. Organizowanie zawodów  sportowych, zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą
3. Udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów,
4. Organizowania  pokazów, festynów , targów w łucznictwie i podnoszeniu ciężarów.
5. Udostępniania sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz innych rzeczy ruchomych i nieruchomych stanowiących majątek klubu.

    § 10.
W miarę pozyskanych środków samorządowych lub innych  dla uzdolnionych zawodników przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, konsultacji i zakupu sprzętu.

    § 11.
Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z regulaminami Polskich Związków Sportowych za pośrednictwem Dolnośląskich Związków Sportowych.

    § 12.
Warunkiem przyjęcia do UKS „Talent” jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

    § 13.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

    Prezes
UKS Talent  Wrocław
mgr Leszek Rabórski